• Digitalizácia textových objektov – hromadný sken voľných listov cez automatizovaný podávač formátu A4, A3; individuálny sken voľných listov formátu A4, A3, A2, A1 – A0; sken 35 mm mikrofilmov; sken viazaných dokumentov a kníh formátu A4, A3, A2, A1-A0; sken novín, časopisov a zborníkov formátu A4, A3; postprocessing skenov do prezentačných komprimovaných formátov, automatizovaný a manuálny orez a retuš, OCR
  • Digitalizácia 2D objektov – digitálna fotografia objektov menších ako 10 x 10 cm, štandardná fotografia, štandardná  fotografia objektov väčších ako 2 m; priestorové snímanie reliéfu; postprocessing
  • Digitalizácia 3D malých objektov – digitálna fotografia objektov menších ako 10 x 10 cm, objektov do 60 cm, objektov do 2 m a nad 2 m; veľkoformátová digitalizácia, objektová panoráma; 3D skenovanie objektov, postprocessing
  • Digitalizácia 3D veľkých objektov – digitálna fotografia nehnuteľných objektov a architektúry; standardná fotografia exteriéru, elevačná fotografia, panoramatická fotografia, kompozitná fotografia kategórie multi-gigapixel, spojitá panoramatická fotografia, videopanoráma; 3D skenovanie interiérov a exteriérov;  postprocessing
  • Digitalizácia filmových objektov – laboratórna obnova a prezervácia filmového objektu; digitalizácia obrazového nosiča, snímanie Telecine v rozlíšení SD a HD, skenovanie v rozlíšení 2k, 4k, konverzia zvukového nosiča, posprocessing; digitálne reštaurovanie obrazu v rozlíšení SD a HD; digitálne reštaurovanie obrazu v rozlíšení 2ka 4d, digitálne reštaurovanie zvuku, konverzia objektu do textovej podoby
  • Digitalizácia video objektov – digitalizácia analógového video nosiča VHS, Hi8, BTC-SP, U-matic, C1 palec do digitálneho formátu, konverzia do textovej podoby; digitálne reštaurovanie obrazu a zvuku
  • Digitalizácia audio objektov – digitalizácia audio nosičov – úzky pás, gramofónová platňa, audio kazeta, atď. do digitálneho formátu, konverzia do textovej podoby, reštaurovanie defektov a poškodení
  • Digitalizácia objektov televízneho vysielania – digitalizácia SD a HD vysielania, rozhlasového a teletextového vysielania, konverzia objektťov popisujúcich informácie o TV a rozhlasovom vysielaní, konverzia do textovej podoby
  • Informačný systém na prezentáciu digitalizovaných objektov – fulltextový databázový systém na prezentáciu konvertovaných objektov, maitanance systému, upgrade, hotline, klientské licencie aplikácie pre prístup do fulltextového systému, implementácia a customizácia, školenia
  • Servisné a podporné činnosti digitalizačných projektov – školenia, poradenstvo, technická podpora a administratívne práce, uloženie dát v archívnom stredisku, vysporiadenie autorských práv,.....